Cilj prvog koraka jeste da se stvari na određenom radnom mestu, u određenom prostoru sortiraju, tj. da se odvoji nepotrebno od potrebnog.

To se sprovodi tako što se prethodno utvrde kriterijumi na osnovu kojih će se selekcija odvijati, a zatim se stvari koje su nepotrebne označavaju sa tzv. „crvenim karticama“, koje sadrže potrebne informacije o predmetu koji je označen. Bilo bi dobro da svaka „crvena kartica“ sadrži i prikaz kriterijuma na osnovu kojih se odvija selekcija, kao podsetnik tokom ove faze. 

Nakon što se označe sve nepotrebne stvari, iste se premeštaju u tzv. „prostor crvenih kartica“, nakon čega se vrši dalje odobrenje predloženih akcija, popis predmeta, kao i fotografisanje. 

Svrha ovakvog načina rada se možda ne vidi prilikom sprovođenja prvog 5S projekta, ali predstavlja važan element standardizacije koji će u daljem radu omogućiti propisan način udaljavanja nepotrebnih stvari sa radnih mesta, kao i njihova dalja upotreba.

Fotografisanje ključnih koraka tokom projekta je važno najviše zbog pamćenja i građenja kulture. Ljudi su generalno skloni da brzo zaborave kako je izgledalo radno mesto u prethodnom periodu. Fotografije će, kao jedan od elemenata koji će biti postavljen na 5S tabli, podsećati kako je radno mesto ranije izgledalo, između ostalog kao podsetnik da to u budućnosti nije prihvatljivo.

Takođe, dokumentovanje  projekta fotografijama ili video zapisima za nove zaposlene predstavlja znak da se u kompaniji neguje određena kultura organizacije radnih mesta.

 

Aleksandra Škbić, ASEE konsultant za Lean