„Većina problema u kompanijama nisu u vezi sa brojevima. Problemi su u vezi sa ljudima; brojevi su samo manifestacija problema.“ Dr Isak Adižes

 

U savremenom okruženju koje se brzo menja kompanije se suočavaju sa brojnim izazovima na tržištu što suštinski utiče na njihov rast i mogućnosti da se adekvatno razvijaju.

Kompanije koje su prepoznale potrebu da ulažu u razvoj svojih zaposlenih su one koje raspolažu najkvalitetnijim ljudskim resursima, spremnim da odgovore na izazove savremenog tržišta.

Na osnovu višegodišnjeg iskustva i razumevanja poslovnih  procesa i potreba, ASEE je kreirao Programe razvoja koji se sastoje iz čitavog niza modula namenjenih različitim nivoima menadžmenta, kao i zaposlenima u kompanijama u različitim sektorima.

Borba za talente, za najkvalitetnije ljude i menadžere, već je dugi niz godina okosnica oštre tržišne utakmice u svetu i ona se sve više prenosi i na regionalno i lokalno okruženje. Ulaganje u razvoj zaposlenih, podizanje njihovih kapaciteta, a posebno menadžerskih sposobnosti čini suštinsku razliku između dinamičnih kompanija koje koriste prednosti digitalne revolucije i široke dostupnosti znanja i informacija, nasuprot onima koje brzo bivaju prevaziđene.

Intelektualni kapital je ključni resurs svake kompanije i svake zajednice, pa je time i najznačajnije polje za investiranje i kontinuelno unapređivanje. Visoko motivisan i kvalitetan kadar je sposoban da izgradi i snažnu korporativnu kulturu, čime se ostvaruje i visok nivo lojalnosti uspostavljenim vrednostima kompanije.

Najbolje ulaganje, koje je pretpostavka uspešnog tržišnog pozicioniranja, jeste ulaganje u znanje i veštine zaposlenih, po osnovu čega kompanije stiču i suštinsku prednost u odnosu na konkurenciju, a time i mogućnosti da ostvare visoke rezultate u svojoj delatnosti.

 

Dubravka Milovanović, ASEE business developer

 Nova generacija Adizes Leadership Programa

Počeo je upis za XII generaciju Adizes SEE Leadership Programa.
Zakazano prvo okupljanje i početak rada je 21. februara 2019. godine.
 

 SAZNAJ VIŠE