Total Talent Management – sveobuhvatno upravljanje talentima

ASEE već dugi niz godina razvija prilagođena rešenja za obuku i razvoj zaposlenih.

Prateći rastuće izazove na tržištu radne snage u regionu, kao društveno i ekonomski odgovorna kompanija razvili smo program Strateškog i sveobuhvatnog upravljanja talentima (Total Talent Management Program).

Cilj ovog programa je da istovremenim delovanjem na dva nivoa i realizacijom različitih aktivnosti usmerenih na njihovo osnaživanje i edukaciju, kreira atmosferu uzajamnog poštovanja i poverenja za dobrobit i pojedinca i kompanije:

  1. Top management – Pružamo podršku top menadžmentu da kroz ovaj program definiše sveobuhvatnu strategiju upravljanja talentima, da je uskladi sa svojim poslovnim ciljevima i da kreira „talent mindset“  unutar kompanije.

      2. Talenti unutar kompanije –  Zajednički radimo na polju kontinuiranog unapređenja performansi zaposlenih kroz namenski kreirane obuke koje će unaprediti njihove veštine i snažno ih motivisati da prepoznaju svoju budućnost u kompaniji.

 

ASEE Program upravljanja talentima – proces

  • Kvaitetan rad sa top menadžmentom (vlasnici i direktori u kompaniji) je ključan za kreiranje i implementiranje strateškog pristupa u upravljanu talentima.
  • Smisao je da se oni upoznaju sa izazovima u vidu nedostatka talenata i potrebe da u svoj kolektiv privuku najdarovitije radnike, kao i da ih prepoznaju unutar kompanije i motivišu za visoke rezultate.
  • Program se tokom celog svog trajanja paralelno odvija kako u vidu procene talenata unutar kompanije, odnosno njihovog razvoja i obuke, tako i u vidu strategijskog dijaloga sa top menadžmentom.
  • Na osnovu prepoznatih potreba kompanije i usaglašenih kriterijuma, obavlja se procena talenata unutar kompanije i utvrđuju gepovi, što je osnova za dalji program razvoja i strategijski dijalog.
  • Program obuke je posvećen talentima unutar kompanije sa ciljem da se kroz rad sa njima postignu maksimalni rezultati u razvoju njihovih performansi i uspostavljanju visoke motivacije i lojalnosti.
  • Obuka se sastoji iz šest modula tokom kojih će detektovani daroviti pojedinci i grupe razvijati svoje poslovne veštine i steći svest o prilikama za dalje usavršavanje i razvoj kareijere u kompaniji.
  • Tokom obuke se definišu i dijagnostifikuju gepovi u procesu upravljanja ljudima, dubinski analiziraju i pripremaju kao agenda za strategijski dijalog sa top menadžmentom.
  • Paralelno i naizmenično sa obukom i modulima, sa predstavnicima top menadžmenta se vodi dijalog na teme koje su tokom obuke definisane kao šanse i opasnosti i po osnovu toga se definišu preporuke za formiranje sveobuhvatne strategije upravljanja talentima u kompaniji.
  • U finalnoj fazi nakon obuke se obavlja evaluacija i predlaže individualni plan razvoja za svakog pojedinca, čime se preduzima prvi korak u implementaciji definisane strategije u upravljanju talentima.

 

ZA DODATNE INFORMACIJE SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

KONTAKT