Individualni programi razvoja su kreirani sa ciljem da vlasnicima kompanija, menadžerima i zaposlenima pomognu da unaprede svoje poslovne kompetencije i menadžerske veštine.

Formula je jednostavna i glasi:
“Ako želite maksimalne rezultate, uložite u svoje najbolje ljude ,kako bi pružili svoj maksimum i na najbolji način doprineli razvoju kompanije”.

Živimo i poslujemo u vremenima kada se od ljudi na važnim pozicijama u preduzeću, očekuju maksimalni rezultati i umešnost u rukovođenju. Kompanije su prinuđene da brzo i efikasno odgovaraju na stalne poslovne izazove i zato je neophodno da imaju kadrove koji su sposobni da ih prepoznaju i da adekvatno reaguju na njih.

Individualni programi razvoja su upravo modelirani tako da se fokusiraju na pojedince i konkretne izazove sa kojima se suočavaju. Ulaganjem u ljude i njihove sposobnosti se u preduzeće uvode pozitivne promene, razvija kultura učenja i napredovanja i ostvaruje snažna usmerenost na rezultate.
Kako?

•U saradnji sa klijentom identifikujemo pojedince od kojih se očekuje da u budućnosti preuzimaju više nivoe odgovornosti unutar kompanije i u koje vredi ulagati. •Procenjujemo profil zaposlenog, njegove kompetencije i utvrđujemo prednosti i slabosti.
•Zajedno sa klijentom definišemo ciljeve, kreiramo individualni plan razvoja i akcioni plan.
•Sprovodi se set konsultantskih sesija tokom kojih se izabrani pojedinac usmerava da usvoji napredne menadžerske veštine i razvije svoje liderske sposobnosti.
•U periodu između sesija konsultanti virtuelno komuniciraju sa izabranim pojedincem.
•Tokom izvođenja programa, u saradnji sa klijentom pratimo realizacija planiranih aktivnosti i  napredak koji je ostvaren. 
•Završni izveštaj obuhvata evaluaciju rezultata, kao i preporuke za dalji razvoj  kompetencija zaposlenog u odnosu na njegovu ulogu u kompaniji.  

Zašto?

Proaktivne kompanije, suočene sa turbulentnim vremenima, imaju potrebu da izgrade ključne menadžere, tako što će uložiti u njihove veštine i sposobnosti. Time dobijaju visoko motivisane i lojalne kadrove koji poznaju kompaniju i koji svoju dugoročnu perspektivu vide u njoj.

To je win-win situacija gde se individualni razvoj najdarovitijih pojedinaca i kolektivni razvoj kompanije međusobno prožimaju, dopunjuju i podstiču. Tako se paralelno sa sticanjem nadležnosti, razvijaju sposobnosti i osećaj odgovornosti, što dovodi do sklada između ličnih i kompanijskih ciljeva, a time i zdrave atmosfere unutar kompanije i njenih organizacionih linija.  


Benefit za kompaniju 

Kompanije koje svoje zaposlene prepoznaju kao ključni resurs i ulože u njihov razvoj ostvaruju čitav niz benefita: 
•Stvaraju uslove za napredak unutar kompanije i uvode pozitivnu selekciju zasnovanu na rezultatima rada, pokazanim sposobnostima i spremnosti da se uči  •Motivišu zaposlene da ostvaruju visoke rezultate i da svoju budućnost vezuju za kompaniju
•Razvijaju sposobnosti zaposlenih koji treba da preuzimaju više nivoe odgovornosti •Zadržavaju najdarovitije pojedince u kompaniji kao lojalne saradnike 
•Pozicioniraju se kao atraktivan poslodavac koji privlači najbolje ljude sa tržišta
•Kreiraju kulturu učenja, inoviranja, međusobnog poštovanja i razumevanja
•Stiču organizacione i tehnološke prednosti stalnim uvođenjem novih znanja u kompaniju

Benefit za pojedinca 

Programi individualnog razvoja su kreirani tako da pojedincima pružaju podršku u procesu razvoja karijere i usvajanja veština koje će im omogućiti lični i profesionalni napredak.

To uključuje:  •Sticanje svesti o postojećim znanjima i kompetencijama i ohrabrivanje da se ona dalje razvijaju •Usvajanje specifičnih menadžerskih veština koje su potrebne na višim nivoima upravljanja  •Razvijanje liderskih sklonosti i sposobnosti da se poslovni procesi sagledavaju u širem kontekstu •Konstruktivno suočavanje sa slabostima koje valja prevazići  •Sistematizovanje stečenih znanja i veština, kako bi se efikasnije koristile u radnom okruženju •Uklađivanje ličnih ciljeva i ambicija sa poslovnim prilikama koje se ukazuju •Ostvarivanje balansa između privatnog i poslovnog života i potvrđivanje u širem društvenom okruženju