Hoće li kompanija biti porodična ili ne, zavisi od dece, a koliko će se uspešno odvijati proces prelaska sa prve na drugu generaciju, najviše zavisi od osnivača. Uspešna tranzicija sa generacije osnivača na naslednike podrazumeva pripremu sve četiri zainteresovane strane.

 

                                                                                                              #  #  #

Uspešna tranzicija sa generacije osnivača na naslednike podrazumeva pripremu sve četiri zainteresovane strane. Metodlogija koju sam razvijao više od deset godina podrazumeva pripremu naslednika, pripremu kompanija, pripremu osnivača i pripremu porodice.

 

Cilj pripreme naslednika jeste da naslednici u skladu sa svojim željama, ambicijama i mogućnostima na najbolji mogući način obavljaju ulogu zaposlenih ili rukovodioca i/ili (su)vlasnika kompanije posle povlačenja osnivača.

Cilj pripreme kompanije jeste da osigura da kompanija bude održiva, profitabilna i transferabilna (prenosiva). Održiva – podrazumeva mogućnost njenog funkcionisanja bez uplitanja osnivača u njeno operativno poslovanje. Profitabilna – da bude konkurentna na tržištu i ostvaruje profit za vlasnika. Prenosiva – da je osigurana potpuna urednost i transparentnost finansijskih podataka za vlasnika te da postoje temelji da kompanija u svakom trenutku može (a, naravno,  ne mora) da promeni vlasnika.

Cilj pripreme osnivača je da osigura da osnivač u skladu sa svojim željama i planovima posle povlačenja s operativnih rukovodilačkih i/ili upravljačkih funkcija zaista i funkcioniše, i za njega i za naslednike i za kompaniju i za porodicu, na najbolji način.

Cilj pripreme porodice je da smanji verovovatnoću destruktivnog konflikta i svađa (ili da poveća verovatnoću konstruktivnog konflikta i razumevanja) među članovima porodice oko sudelovanja u vlasništvu, pozicija u rukovodećoj strukturi, zapošljavanja uže i šire porodice (i tako stvori preduslove koji će u budućnosti osigurati prelaz na treću, četvrtu… generaciju).

 

Dugo sam imao nedoumicu (čak četvoroumicu) da li je važan redosled priprema, odnosno koja priprema koju sledi. Ono što je sigurno, prva po redu priprema je naslednika. Deca u najvećoj meri odlučuju koji će se od mogućih scenarija biznis transfera dogoditi te hoće li i u kojem obliku kompanija biti porodična u budućnosti. Kako će se završiti proces tranzicije u porodičnoj kompaniji u prvom redu zavisi od osnivača. I sada imam nedoumice u vezi sa redosledom sledećih priprema, no one su nebitne i neopravdane. Radi se o paralelnim procesima u kojima osnivač, pripremajući kompaniju, može planirati i svoju budućnost, a deo njegovih planova sigurno utiče i na pripremu porodice i na sadržaj porodičnih politika.

 

Boris Vukić, partner Adizes SEE