Pro­me­ne su uvek po­sto­ja­le. Od ka­da po­sto­ji ze­maljs­ka ku­gla bi­lo je pro­me­na.

Spe­ci­fič­nost  21. ve­ka je da su pro­me­ne br­že, i br­že i br­že… Ako su na­ši pre­ci do­no­si­li stra­te­gij­ske od­lu­ke jed­nom u ži­vo­tu, na­ši su oče­vi do­no­si­li stra­te­gij­ske od­lu­ke sva­kih deset ili dvadeset go­di­na, mi ih pra­vi­mo sva­kih tri do pet go­di­na, dok će na­ša de­ca sva­kih šest me­se­ci do­no­si­ti stra­te­gij­ske od­lu­ke, po­što sve ide br­že, i br­že i br­že.

To do­vo­di do vr­lo in­te­re­sant­nih po­ja­va.

# # # # #

Ka­da su pro­me­ne sve ja­če i br­že, i kon­flik­ti su sve br­ži i br­ži, kao i ja­či i du­blji. Upra­vo za­to i opa­da­ju si­ste­mi vred­no­sti. Da­nas lju­di mo­gu da vi­de ka­ko te­ro­ri­ste na te­le­vi­zi­ji  lju­di­ma od­se­ca­ju gla­ve – u sve­mu se slu­že no­vom teh­no­lo­gi­jom, a lju­de ubi­ja­ju kao u ka­me­no do­ba. To zna­či da je teh­no­lo­gi­ja oti­šla na­pred br­že ne­go što su se raz­vi­le vred­no­sti čo­ve­čan­stva. I zbog to­ga po­sto­je ja­zo­vi.

Mi­slim da se ze­maljs­ka ku­gla br­zo i sve br­že kre­će pre­ma jed­nom naj­go­rem Ar­ma­ge­do­nu ko­ji mo­že­mo da za­mi­sli­mo.

Gan­di ka­že da će nas upro­pa­sti­ti na­u­ka bez sa­ve­sti!

Me­ne mno­go bri­ne što se na mno­gim uni­ver­zi­te­ti­ma gde se izučavaju tehničke nauke ne pre­da­ju knji­žev­nost, umet­nost, fi­lo­zo­fi­ja, vred­no­sti, eti­ka…

Na jed­nom teh­no­lo­škom uni­ver­zi­te­tu po­sta­vi­li su pi­tan­je na is­pi­tu ko­li­ko kr­vi mo­že kroz jed­nu cev da prođe za je­dan sat… Ni­ko ni­je pi­tao oda­kle, i za­što, krv u toj ce­vi!? Eto, to će nas upro­pa­sti­ti. Tre­ba da po­sto­ji na­u­ka, ali i sa­vest!

I eko­nom­ske na­u­ke su, opet, bez sa­ve­sti. Eko­no­mi­sti često zna­ju ce­nu sve­ga, ali ne zna­ju  vrednost ni­če­ga. U stva­ri, tre­ba da na­u­či­mo na­še eko­no­mi­ste si­ste­mu vred­no­sti.

Sa­vest, od­no­sno hu­ma­ni­stič­ki pogled na svet, to nam ne­do­sta­je.

 

Dr Isak Adižes