Biznis transfer Barometar[i]  istraživanje pokazalo je da samo nepunih 20% vlasnika gleda na biznis transfer proces kao svoje potpuno povlačenje iz rukovođenja preduzećem. Ostali svoju povezanost sa preduzećem planiraju i dalje u vidu uloge savetnika (45%), punog radnog vremena na nekoj drugoj poziciji u preduzeću (12%) ili deo radnog vremena (20%)

 

Slika 16 – Uloga vlasnika u preduzeću nakon završenog procesa biznis transfera

 

Nakon ovog pitanja učesnicima u anketi je postavljeno otvoreno pitanje “Čime planirate da se bavite  nakon što se povučete iz preduzeća” sa mogućnosti da sami definišu odgovore. Više od četvrtine (27%) je odgovorilo da ne zna ili da nije o tome razmišljalo a 25% je ponovo ponavljalo da će biti savetnik ili će “pomagati” oko preduzeća. Pominjanje pojma „savetnik“ u poslednja dva odgovora dovodi do promišljanja šta se pod tim pojmom zaista i podrazumeva – da li se savetnik pojavljuje kad on ima potrebu da pruži savet ili kad osoba koja treba savet to zatraži.

 

Slika 17 – Planovi vlasnika za vreme nakon završetka biznis transfera

 

Priprema vlasnika za period po završetku procesa biznis transfera je podjednako važna kao i ostale pripreme na kojima se u ASEE Centru za razvoj porodičnih kompanija insistrira: priprema kompanija, priprema naslednika i priprema porodice. Apsolutno priznajemo i nesporimo mnoge razloge koje vlasnike vezuju za njihovo preduzeće i upravo zbog toga smatramo da je od izuzetno velike važnosti pravovremno planiranje druge karijere vlasnika kada se povuku iz operativnog rada u preduzeću.

 

Jedan od čestih razloga zbog kojih se vlasnici preduzeća u potpunosti ne povlače iz rukovođenja je briga za budućnost preduzeća u rukama novog menadžmenta, bilo da se radi o članovima porodice ili profesionalnom menadžeru, koja proizlazi iz nepoverenja osnivača preduzeća u kapacitete „novog“ menadžmenta za uspešno rukovođenje preduzećem. Preduslov uspešnog transfera na rukovodilačkoj razini je dosledno prenošenje svih nadležnostii i ovlašćenja koje sa sobom nosi vodeća pozicija pri rukovođenju preduzećem. Ukazivanje poverenja osnivača novom menadžeru važan je temelj za izgradnju ugleda nove generacije menadžmenta među zaposlenima, dobavljačima, kupcima … Iz navedenih razloga važno je da „ostanak“ osnivača u preduzeću i nakon prenosa rukovodilačke funkcije ne ograničava novo vođstvo u preuzimanju odgovornosti i obaveza pri rukovođenju  preduzećem.

 

Jedan od razloga nastavka delovanja osnivača preduzeća i nakon prenošenja rukovodilačke funkcije u preduzeću je briga vlasnika za vlastitu egzistenciju i kvalitet života u penziji, naročito u slučajevima kada se preduzeće bez nadoknade prenosi na sledeće generacije u porodici. U zemljama kao što je Srbija dodatan problem predstavlja činjenica da je zbog visokih poreza i doprinosa na zarade se ustalio običaj o “belim” i “crnim” platama ne samo za zaposlene već i za vlasnike. Dodatan pritisak na vlasnika može imati situacija u kojoj se u rukovođenje i vlasništvo nad preduzećem ne uključuju sva osnivačeva deca, te postoje očekivanja i želja za osiguravanjem adekvatne i ravnopravne finansijske nadoknade za drugu decu i nasljednike. Upravo iz navedenih razloga česta praksa u zapadnoevropskim zemljama (npr. Belgija) je prodaja preduzeća deci, umesto prenošenja vlasništva bez nadoknade. Na taj način vlasnik preduzeća osigurava dodatna sredstva za život u penziji, nema obavezu kompenzacije pravedne novčane protivrednosti poklonjenog vlasničkog udela u preduzeću drugoj deci koja nisu preuzela poslovanje u porodičnom preduzeću, te se povećava odgovornost novog vlasnika preduzeća za uspešno poslovanje i povrat uložene investicije u kupovinu preduzeća. Prodaja preduzeća deci često podrazumeva određene ustupke u smislu isplate dogovorene cene preduzeća iz dobiti ostvarene u razdoblju od nekoliko idućih godina i sl…

 

Kako vide svoju finansijsku sigurnost i ostala odgovore na mnoga druga pitanja možete probaći u publikaciji Biznis transfer barometar i preuzeti je u PDF formatuna linku …. Za detaljnije informacije i publikaciju u štampanom formatu slobodno se obratite na: boris.vukic@asee.rs

   

 

[i] Za razliku od Evropske unije koja biznis transfer posmatra isključivo kao prenošenje vlasništva nad preduzećem, Biznis transfer barometar istraživanje u Srbiji, osim prenošenja vlasničke funkcije, razmatra i prenošenje rukovodilačke funkcije u preduzeću. Referentna istraživanja prethodno su urađena u Finskoj i Hrvatskoj. ASEE Centar je sproveo istraživanje na temu biznis transfera od 12. januara do 6. marta 2017.  godine na teritoriji Republike Srbije, u kojem je učestvovalo 205 vlasnika kompanija, starijih od 55 godina, a koji zapošljavaju više od 20 radnika.

 


 

Pozivamo Vas na događaj koji obrađuje teme odgovornosti, ovlašćenja i nadležnosti:

Workshop “Put ka top formi” – Vrdnik 30.11.-2.12.2017.