Adizes SEE Organizaciona terapija

Adizes Southeast Europe je specijalizovan za sprovođenje ORGANIZACIONE TERAPIJE u sledećim oblastima

Adizes Change Management

Adizes Change Management predstavlja definisanje jasnih nadležnosti i ovlašćenja, kao i organizacionih jedinica i pozicija u određenoj kompaniji.

CHANGE MANAGEMENT

Definisanje jasnih nadležnosti i ovlašćenja i organizacionih jedinica i pozicija u kompaniji. Svi ostali koraci predstavljaju pripremu za postavljanje strukture i podršku definisanoj strukturi.

SAZNAJ VIŠE

Adizes Funkcionalni konsalting

Pružanje usluge funkcionalnog konsaltinga u oblastima ljudskih resursa (HR), finansija, prodaje, unapređenja procesa - Kaizen & Lean i Performance Management -a.

Funkcionalni konsalting

Adizes Southeast Europe svojim klijentima pruža usluge funkcionalnog konsaltinga u oblastima ljudskih resursa (HR), finansija, prodaje i unapređenja procesa-Kaizen & Lean.

SAZNAJ VIŠE

Programi razvoja zaposlenih

Adizes Southeast Europe vam pruža mogućnost da kroz seminare, treninge i radionice unapredite svoja menadžerska znanja.

Razvoj zaposlenih

Kroz seminare, treninge i radionice pružamo mogućnosti svima onima koji žele, hoće, nameravaju ili možda moraju upravljati da usavrše svoja menadžerska znanja i veštine.

SAZNAJ VIŠE

Razvoj porodičnih kompanija

Sve privatne kompanije u regionu su porodične kompanije, samo osnivači toga nisu bili svesni kada su pokretali svoje kompanije i deca bila mala.

PORODIČNE KOMPANIJE

Konsultantski rad sa porodičnim kompanijama se sastoji od pripreme kompanija, pripreme naslednika, pripreme osnivača i pripreme porodica. Pružamo klijentima podršku u pomenutim oblastima.

SAZNAJ VIŠE

Adizes SEE Leadership program

Adizes SEE Leadership program – ALP je kontinuirana poslovna edukacija, namenjen top menadžerima, rukovodiocima, preduzetnicima, pripadnicima druge generacije u porodičnim kompanijama.

Adizes Leadership Program

Adižes SEE nakon dvadeset godina rada na razvoju kompanija i pojedinaca je pokrenuo edukativni program – Adizes Leadership Program. Odlučni smo da nesebično, uz pomoć uspešnih vlasnika i direktora – mentora,  prenesemo svoje znanje i pre svega iskustvo ljudima koji su spremni da omoguće rast i razvoj svojih kompanija.

Adizes SEE Seminari

Pažljivo birane teme Adižes seminara iz oblasti menadžerskih znanja, prodaje, ljudskih resursa, procesa i procedura su uobličene tako da korisnici za najkraće moguće vreme dobiju najviše moguće znanja.

SEMINARI

Kroz seminare, treninge i radionice pružamo mogućnosti svima onima koji žele, hoće, nameravaju ili možda moraju upravljati da usavrše svoja menadžerska znanja i veštine. Neposredan i konkretan način prezentacije, te otvorenost za diskusiju sa učesnicima je ono po čemu su seminari Adizes SEE poznati. Naši predavači su naši konsultanti koji redovno proširuju svoje iskustvo pre svega u neposrednom radu sa klijentima u regionu.

Više od dve decenije iskustva u radu sa kompanijama u regionu u svojoj suštini po određenoj temi oblikovano je u niz seminara koji se realizuju kao otvoreni u našim kancelarijama u regionu ili kao namenski za pojedinačnog klijenta.  Saznaj Više >
U cilju apsolutnog zadovoljenja potreba klijenata oblikujemo Programe prolongiranog trajanja  (3-12 meseci) a malog intenziteta. Ovi Programi kombinacijom različitih alata – organizacione radionice, obuke, assesment, coaching, vode klijenta ka traženom razvoju zaposlenih.  Saznaj Više >
Seminari predviđeni za naredni period  Saznaj Više >

AKTUELNI TERMINI SEMINARA I PRIJAVE

TERMINI I PRIJAVA

Adizes SEE Izdavaštvo

Mi uvažavamo nedostatak vremena, podstičemo menadžere na nova znanja i zato objavljujemo naslove pristupačnog obima ali trajne vrednosti i svetski priznatih imena.

IZDAVAŠTVO

Menadžeri i rukovodioci imaju sve manje vremena da čitaju dobre knjige iz menadžmenta. Postoje autori koji su izbrisali državne granice širom sveta i koji su postali sinonim za menadžment, marketing i druge srodne oblasti. Njihove knjige mora da pročita svaki član upravnog odbora, generalni i izvršni direktor, rukovodilac sektora u organizaciji, bila ona profitna, neprofitna, javna, državna, nevladina, kulturna, obrazovna ili politička.

 

PRODAVNICA

ONLINE PRODAVNICA KNJIGA

Klikom na dugme Prodavnica posetite našu online prodavnicu knjiga.
PRODAVNICA

Adizes SEE Novosti

Informišite se o najnovijim dešavanjima i projektima iz oblasti našeg poslovanja.

Alternativna rešenja pri nagrađivanju

16 Maj, 2018|0 Komentara

Autor: Bo Jeghult    Vre­me je da pro­na­đemo neo­p­hod­na al­ter­na­tiv­na re­še­nja za na­gra­đi­va­nje spo­sob­nih li­de­ra. Da li po­sto­ji mo­guć­nost da se no­vac i vla­sni­štvo ko­je pod­ra­zu­me­va­ju ve­li­ko­du­šni ugo­vo­ri ključ­nog oso­blja iz sa­mog vr­ha pred­u­ze­ća do­pu­ne ili za­me­ne ne­kom dru­gom va­ri­jan­tom ko­ja bi se za­sni­va­la na unu­tra­šnjoj mo­ti­va­ci­ji? To bi bi­lo po­želj­no iz vi­še raz­lo­ga. Ne za­to što ne­ko že­li da od­bi­je no­vac, već za­to što su ma­te­ri­jal­ni si­ste­mi na­gra­đi­va­nja vi­še pu­ta za­ka­za­li. Ne sa­mo u [...]

Adizes SEE Medija

Video i audio zapisi naših konsultanata – mi ne samo da „propovedamo“  uzajamno poštovanje i poverenje, mi ga živimo.

ASEE / Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu kao privatna kompanija i uspešno pruža usluge konsaltinga i obrazovanja menadžera prevashodno u zemljama bivše Jugoslavije. Od početka radimo i kao deo mreže Adižes Instituta iz Santa Barbare, SAD, tako da se deo naših aktivnosti obavlja po licenciranoj Adižes metodi za organizacionu terapiju pri reorganizacijama kompanija.

 

Osnovne delatnosti ASEE / Adizes SEE su organizaciona terapija bazirana na Adižes metodologiji, konsalting u funkcionalnim oblastima, edukacija koja se odvija kroz otvorene i inhaus seminare i treninge i izdavaštvo. Sve naše usluge se baziraju na međunarodnom iskustvu i obaveznim obukama po metodima i standardima uobičajenim u najrazvijenijim zemljama, više od petnaest godina prakse na prostorima jugoistočne Evrope i višedecenijskom iskustvu naših konsultanata i predavača.

SAZNAJ VIŠE

Adizes SEE Kontakt

Za sve potrebne informacije slobodno nas kontaktirajte ili posetite